Výbor ČSI
Aktuality / Novinky
Stanovy
Přihláška
Vzdělávací akce
Kontakty
Referenti

Vzdělávácí akce


- Curriculum implantologie pro lékaře

- Curriculum implantologie pro dentální hygienistky a asistentky

- Curriculum implantologie pro zubní techniky a protetiky

- Continuum implantologieCurriculum implantologie ČSI pro lékaře


Obecné podmínky ČSI pro absolvování Curricula implantologie
- platné od 8. cyklu 2019 -2020!


Curriculum implantologie ČSI trvá 4 semestry.
Obsahuje 11 dvoudenních (pátek a sobota) kurzů a 4 jednodenní (sobota) kurzy.
Celkem 160 vyučovacích hodin. Studijní skupina má max.20 posluchačů.
Vzdělávání je ukončeno dvěma celodenními stážemi –hospitací a jednou – supervizí na akreditovaném pracovišti ČSI. Odborný závěrečný pohovor bude ukončen vydáním certifikátu od České společnosti pro implantologii při Stomatologické klinice 3.LF UK a FN KV v Praze. Certifikát získá posluchač, který absolvuje celý vzdělávací cyklus a prokáže se Studijním indexem s potvrzením účastí na všech kurzech, praktických cvičeních, při Live –OP i absolvováním hospitace a supervize.
K pohovoru účastník doloží formou prezentace minimálně dva své případy zavedení implantátů – kompletně zpracované, včetně protetického ošetření s podrobnou dokumentací (rtg vyšetření před a po operaci, plán ošetření, situační model na začátku a konci ošetření).1. Přihláška
Přihláška ke Curriculum implantologie musí být podána písemně na vytištěném formuláři ČSI a je závazná! Počet účastníků je limitován, Celkový počet je 20 posluchačů. V průběhu 14 dnů od obdržení přihlášky obdrží zájemce písemné potvrzení o jejím přijetí. Přihláška ke stažení na www.implantologiecsi.cz

2. Účastnický poplatek
Účastnici přihlášení k absolvování celého cyklu Curricula implantologie získávají 2 kurzy v hodnotě 7 800 Kč (člen ČSI) a 8 950 Kč (nečlen ČSI) zdarma.
Účastnický poplatek při absolvování celého Curricula implantologie činí 106 600 Kč pro členy ČSI a 118 800 Kč pro nečleny ČSI.
Účastnický poplatek zaplatí účastník bankovním převodem na číslo účtu ČSI, a to ve dvou splátkách. První část ve výši 56 600 Kč pro členy ČSI a 63 800 Kč pro nečleny ČSI nejpozději 6 týdnů před začátkem prvního modulu. Druhou část ve výši 50 000 Kč pro členy ČSI a 55 000 Kč pro nečleny ČSI nejpozději 6 týdnů před začátkem 7. modulu (tématu).

3. Odstoupení
Účastník může od účasti odstoupit ve lhůtě 4 týdnů před zahájením, a to pouze ze závažných důvodů a vždy písemnou formou, s nárokem na vrácení zaplaceného poplatku v plné výši. V termínu od 4 do 2 týdnů bude účtován storno poplatek ve výši 30% ze zaplaceného poplatku. V pozdějším termínu činí storno poplatek 50% ze zaplaceného poplatku.

4. Hospitace a supervize
Hospitace a supervize se konají na vybraných akreditovaných pracovištích ČSI pod dozorem zkušených odborníků. Poplatek za hospitace a supervize není součástí poplatku základních 13 kurzů.
Poplatek za 1 den Hospitace činí 2 500 Kč
Poplatek za 1 hod Supervize činí 5 500 Kč 

5. Změna termínu kurzu
ČSI si vyhrazuje právo na změnu termínu kurzu nebo přednášejícího ze závažných důvodů (např. onemocnění přednášejícího) Totéž se týká i změny místa konání kurzu. ČSI bude o těchto případných změnách informovat neprodleně všechny účastníky kurzu. Nároky na odškodnění a náklady v důsledku těchto změn vůči ČSI jsou vyloučeny. Účastníkovi, který se z vážných důvodů nebude moci kurzu v daném termínu zúčastnit, bude navržena náhradní varianta event. umožněna účast v dalším cyklu kurzů. Účastník je povinen neprodleně informovat o těchto změnách ČSI. 

6. Odvolání / přeložení kurzů
Při malém počtu zájemců si ČSI vyhrazuje odložit celý cyklus kurzů na pozdější termín nebo zrušit. V tomto případě bude zájemcům, kteří již poplatek zaplatily tento obratem vrácen v plné výši. Všechny ostatní nároky vůči ČSI jsou vyloučeny.

7. Potvrzení o účasti
Na konci každého kurzu potvrdí přednášející účastníkovi do jeho Studijního indexu účast. Stejně tak bude potvrzena účast na hospitaci a supervizi.

8. Závěrečné ustanovení
Pro uzavřenou smlouvu s ČSI na základě těchto podmínek jsou platná právní ustanovení ČR.Přehled témat a jejich náplň:

1. Úvod do implantologie v zubní praxi - 2 dny

• anatomie čelistí a jejich význam pro implantologii
• předpoklady pro implantaci
• základy a vývoj implantace- historie
• specifická anamnéza v impl. – objasnění
• základy plánování - význam rtg, přenos rtg nálezu do anatomické reality (RVG. OPG, CT a DVT)
• počet potřebných implantátů
• mechanické a biologické aspekty
• desing implantátů – význam pro praxi
• implantační systémy – charakteristika, jejich přednosti a nedostatky - obecně
• praktické cvičení na zvířecích preparátech
• praktická cvičení na fantomech - usazení implantátů
• vybavení a hygienický koncept v impl. praxi
• význam správně vedené dokumentace a nutných, opakovaných kontrol - Recallu
• implantologie v praxi - úspěšnost, problémy rizika a spolupráce
• rozbor donesených případů účastníky - rtg. , modely...
• Kontrola dosažení cíle výuky


2. Implantologická propedeutika – Introdukční kurz – 1 den - New! 

• léčebný plán v implantologii - význam
• stanovení léčebného plánu – co má obsahovat a jak postupovat
• dentální hygiena –péče dentální hygienistky o implantologického pacienta před,
  po operaci a po protetickém ošetření – Recall 
• základy rtg technik v implantologii – přehled a indikace 
• úvod do CT technologií v implantologii a Computed Aided Surgery
• chirurgická propedeutika 
• základy chirurgie v implantologii,
• základy topografické anatomie,
• základní chir. instrumentárium + rozšířené implantologické instrumentárium
• význam asistence v implantologii
• vedení řezu – základní techniky
• základy šicích technik
• praktická cvičení na modelech a zvířecích preparátech3. Implantologie vs. parodontologie vs. endodoncie - 1 den

• Základy parodontologie a endodoncie ve vztahu k implantologii
• Předpoklady a možnosti pro endodontické a parodontologické udržení zubů
• Dg. a terapeutický koncept para-endo lézí
• Zhodnocení ztráty attachementu v parodontologii
• Konzervativní léčba chronické a agresivní parodontitidy
• Regenerativní a chirurgická parodontologická léčba
• Rozhodující parametry pro stanovení léčebného postupu
• Indikace pro časné implantace
• Diskuse


4. Jednotlivý implantát - integrace implantologie do praxe - 2 dny

• představení osvědčených impl. systémů 
• chirurgické operační přístroje 
• lokalizace implantátu 
• implantace z časového hlediska- okamžitá implantace, odložená impl...
• vedení řezu u jednotlivého implantátu
• augmentace u jednotlivého impl.
• bonesplittting, bonespreading a bonecondensing 
• estetika u jednoho impl. 
• provizorní ošetření u jednoho impl. 
• definitivní ošetření u jednotlivého impl. 
• estetická výzva 
• náklady na impl. ošetření 
• forenzní aspekty 
• týmová práce 
• vedení pohovoru s pacientem a jeho motivace 
• kontrola dosažení cíle výuky 
• praxe na zvířecí kosti 


5. Vztah mezi diagnózou, plánováním a dosažením komplexní rehabilitace - 2 dny

• diagnostika - praeimplantologická diagnostika 
• studijní modely 
• diagnostické Set-up a Wax-up 
• rozdíly rtg technik 
• plánovací a operační přenosné šablony 
• počítačová simulace na basi PC programů 
• analýza modelů, tvrdých a měkkých tkání 
• implantologické a protetické aspekty plánování 
• plánování chirurgického ošetření v závislosti na nabídce kosti 
• klinické indikace a výběr biomateriálů 
• lokální opatření při hraniční nabídce kosti 
• použití systémů na fantomech 
• praktika účastníků na zvířecích kostech 
• kontrola dosažení cíle výuky 


6. Základy digitální CB CTa Computed Guieded Surgery -Introdukční kurz - 2 dny New! 

• teoretické základy digitální CB CT 
• základy a principy Computed Guided Surgery 
• plánovací softwary, software s možností plánování a výroby OP šablon 
• základy "řízené - guided" a "navigované – navigated" implantace 
• praktická cvičení – zhotovení CB CT scanu, vyhodnocení a typy zobrazení 
• plánování v implantologii – měření vzdáleností, úhlů , denzity kosti
• plánování pozic implantátů 
• plánování a zhotovení OP šablon 
• Live OP


7. Augmentace I. část - 2 dny

• základy augmentačních technik 
• membránové techniky 
• materiály nahrazující kost 
• autologní kost 
• bone-promoting-proteins ( protein stimulující růst kosti) 
• indikace a výběr pacientů 
• kontraindikace 
• metody získávání kosti a její zpracování 
• místa odběrů kosti 
• fixace augmentátu a membrány 
• představení osvědčených impl. a augmentačních systémů 
• užití na fantomech 
• implantace v hraníčních situacích 
• impl. protetika a představy pacientů 
• komplikace 
• Reccal 
• praktická cvičení 
• kontrola dosažení cíle výuky 


8. Implantáty a náhrada zubů – Protetika I. díl - 2 dny

• protetické základy 
• otisky 
• výroba modelu 
• registrace čelistních vztahů 
• teleskopy 
• konické korunky 
• třmeny 
• zásuvky 
• šroubování 
• náhrada fixovaná na implantátech 
• náhrada hybridní 
• koncept pro komplexní protetickou rehabilitaci 
• kolik implantátů pro různé typy protetického ošetření 
• představy pacienta 
• praktická cvičení – otiskovací techniky – otevřená a uzavřená metoda 
• kontrola dosažení cíle výuky 


9. Management měkkých tkání , protetické a estetické aspekty - 2 dny

Vztah mezi impl. plánem a estetikou
• průměr implantátu vzhledem k estetickým aspektům 
• umístění impl.- vliv na měkké tkáně 
• biologická šíře 
• kdy jsou možné augmentační postupy s měkkými tkáněmi 
• vhojovací válečky, tvarovače gingivy 
• výběr pilířů 
• ošetření - fixace šroubováním nebo cementováním? 
• Preventivní opatření k udržení tvrdých tkání

Chirurgické techniky
• mukoperiostální lalok 
• překrytí recesů 
• roll lapen technika 
• ochrana a vytvoření papily
• základy mikrochirurgie

Protetické postupy
• různé metody otisků 
• provizorní ošetření 
• růžová protetika - estetika
• výběr orálních pilířů - abutmentů
• kontrola dosažení cíle výuky


10. Ošetřování implantátů v příznivých i v nepříznivých situacích - 2 dny

• následná péče 
• hygiena, profylaxe 
• recall, příčiny neúspěchů
• komplikace - zlomení šroubů, uvolnění, zlomení implantátu...
• neúspěchy 
• periimplantitis 
• ztráta implantátu 
• explantace 
• lékové aspekty - aplikace léků 
• opakovaná implantace - reimplantace 
• výhody a nevýhody některých impl. systémů 
• cvičení na fantomech 
• cvičení na kostech zvířat
• kontrola dosažení cílů výuky


11. Implantáty a náhrada zubů – Protetika II. díl - 2 dny  

• Koncept: Stanovení individuálního léčebného plánu u pacienta 
• Estetické aspekty v implantologické protetice 
• Otiskovací techniky od otisku v průběhu operace až k individualizovaným otiskovacím pilířům 
• Význam vysoce kvalitních provizorií, vytvoření emergence profile 
• Abutmenty a suprastruktury zhotovené CAD/CAM technologií 
• Přehled o aktuálních vysoce kvalitních keramických a kompozitních materiálech
• Design keramických konstrukcí – problém chippingu
• Komplexní ošetření pacientů 
• Ošetření bezzubé čelisti 
• Detailní pracovní postup z pohledu lékaře a zubního technika 
  (třmeny, kulové attachementy, teleskopy...) 
• Protetické komplikace – jejich předcházení, zmírnění, odstranění a léčba.


12. Keramické implantáty, ultra krátké implantáty a mini implantáty - 2 dny 
- přehled a základní informace o těchto implantačních systémech
- Indikace pro použití , zkušenosti, doporučení a aktuální metody pro použití
- Praktická cvičení s těmito systémy.13. Augmentace - 2. část - 2 dny

Teoretické základy 
• plánování chirurgického ošetření v závislosti na zbytkové kosti 
• hraniční indikace pro augmentaci 
• klinické postupy a obrazové analýzy pro augmentaci - modelová analýza, analýza měkkých 
  a tvrdých tkání, CT a DVT Dg., chirurgické šablony a počítačové simulace
• základy autogenní kostní transplantace 
• odběrové techniky u autogenní transplantace 
• alloplastické kostní materiály 
• sinus lift – kontrola endoskopická 
• částečné a celkové osteoplastiky v horní a dolní čelisti 
• analýzy implantátů v kombinaci s osteoplastikami 
• laterální sinus lift se štěpem z pánevní kosti 
• sinus lift s endoskopickou kontrolou 
• částečná osteoplastika pomocí štěpů z brady 
• celková osteoplastika pomocí štěpu z kosti pánevní 

Praktická cvičení na prasečí kosti 
• bone spraeding, spliting, condensing 
• odběr kostního štěpu 
• sinus lift 
• kontrola dosažení cíle výuky 


14. Navigovaná implantologie - 1 den New! 

• základní principy CB CT dignostiky – práce s CBCT a vyhodnocení 
• význam plánování v implantologii 
• aktivní a pasivní navigace v implantologii – její význam a důležitost
• aktivní navigace – praktická cvičení
• LIVE – OP s použitím aktivní navigace15. Dokumentace v implantologii, hygienické předpisy, management implantologické ordinace - 1 den

• význam správně vedené dokumentace
• informovaný souhlas pacienta
• soudní aspekty
• počítačové programy pro implantologii
• management implantologické ordinace

16. Stáž - Hospitace - 2 dny a Kontrolní den - Supervize - 1 den

K závěrečné zkoušce potřebuje účastník absolvovat 2 dny hospitace a jeden den supervize. Účastník sleduje implantace, pomocné operace (sinus lift, augmentace, osteoplastiky...), protetické ošetření a ošetření v rámci Racallu. Bude mu ukázána impl. protetika a impl. chirurgie. Hospitaci a supervizi může účastník absolvovat na téže klinice nebo kdekoli jinde na akreditovaném pracovišti. Účastníkovi je umožněna i další Hospitace nebo více Supervizí.
Supervize může být i v rámci hospitace nebo odděleně. Při tom sám účastník implantuje nejméně jeden implantát pod vedením a kontrolou. Účastník si zajistí pacienta. Právní vztahy jsou mezi účastníkem a jeho pacientem. Objasnění, informace provádí účastník kurzu. V ceně Supervize je jednorázový materiál, léky, rtg, operační pomůcky, operační oblečení. Doplácí se cena implantátu a augmentační materiál. Cena práce závisí na dohodě mezi pacientem a účastníkem! Cena supervize je za každou započatou hodinu. Supervize má v rámci Curricula Implantologie velký význam, neboť prokáže účastníkovi implantologické a chirurgické zkušenosti a schopnosti, které jsou důležité pro pozdější certifikaci. Kritéria posuzování obdrží účastník s podmínkami na začátku série kurzů. Hospitace a supervize v rámci CI mohou probíhat jen na vybraných pracovištích – praxí a klinikách. Tyto se zavazují dodržovat tzv. Závaznou linii pro provádění hospitací a supervizí v rámci CI. Tím je zajištěna jednotná a objektivní úroveň pro naše účastníky. Místa pro hospitace a supervize budou účastníkům kurzů sděleny. Termíny jsou domlouvány individuálně. 
17. Zkouška-ústní pohovor

Zkoušky se konají po absolvování všech témat, Hospitace a Supervize - účastníci jsou zváni. Závěrečné zkoušky se mohou zúčastnit pouze ti, kteří absolvují všechny kurzy CI a 2 dny hospitace a 1 den supervize. K pohovoru účastník doloží formou prezentace minimálně dva své případy zavedení implantátů – kompletně zpracované, včetně protetického ošetření s podrobnou dokumentací (rtg vyšetření před a po operaci, plán ošetření, situační model na začátku a konci ošetření). Během zkušebního pohovoru jsou tyto případy představeny a diskutovány. Po vykonané zkoušce obdrží účastník certifikát.


ČASOVÝ PLÁN A CENY PŘEDNÁŠEK


Curriculum implantologie ČSI pro lékaře - 8. cyklus 2019 – 20209. Ošetřování implantátů v příznivých i v nepříznivých situacích
Termín: 23.10. - 24.10.2020 - termín byl odložen!
Pátek: 15.00-19.00 hod.
Sobota: 9.00-17.00 hod.
Referent: Prof. Dr.Dr. Ralf Rössler, děkan Univerzity DTMD, Luxembourg


10. Management měkkých tkání a protetické a estetické aspekty
Termín: 8.1.-9.1.2021
Pátek: 15.00-19.00 hod.
Sobota: 9.00-17.00 hod.
Referent: Doz.Dr.Gerhard Iglhaut – prezident DGI


11. Implantáty a náhrada zubů – Protetika II.díl
Termín: 12.3. -13.3.2021
Pátek: 15.00-19.00 hod.
Sobota: 9.00-17.00 hod.
Referent: Prof. Dr. Stefan Wolfart

 
12. Keramické implantáty, ultra krátké implantáty a mini implantáty 
Termín: 15.1. -16.1.2021 
Pátek: 15.00-19.00 hod. 
Sobota: 9.00-17.00 hod. 
Referent: Doz. Dr. Dr. Philipp Streckbein, Dr.Hassenpflug, Dr.Hrkal

 
13. Navigovaná implantologie NEW! 
Termín: 12.12.2020 
Sobota: 9.00 – 17.00 hod. 
Referent: MUDr. Jiří Hrkal 

Pro účastníky přihlášené k absolvování celého Curricula – zdarma! 

14. Augmentace II. díl
Termín: 26.2. -27.2.2021
Pátek: 15.00-19.00 hod.
Sobota: 9.00-17.00 hod.
Referent:Doz. Dr. Dr. Philipp Streckbein15. Dokumentace v implantologii, právní aspekty
Termín: 27.3.2021
Sobota: přednášky - 9.00 – 13.00 hod.
             závěrečné pohovory- od 10.00 hod.
Referent: Prof. MUDr.Tibor Németh Dr.Sc.
Doc. MUDr. Eva Gojišová
Doc. Ing. Tomáš Krabec
MUDr. Jiří Hrkal

Pro účastníky přihlášené k absolvování celého Curricula – zdarma! 
Curriculum implantologie pro dentální hygienistky a asistentky

ÚVOD

Motto - Kvalitně připravený tým – vítězství pro pacienta

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
26. listopadu 2006 byla při 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy založena Česká společnost pro implantologii za účasti tehdejšího prezidenta Německé společnosti pro implantologii – DGI (Deutsche Gesellschaft für Implantologie) Dr. Dr. Rolanda Streckbeina a Dr. Rainera Hassenpfluga z Institutu pro lékařskou implantologii –IZI( Institut für Zahnarztliche Implantoligie)
 
Hlavní inspirací pro nás bylo systematické vzdělávání v oboru dentální implantologie, které v sousedním Německu probíhá již 17 let . Německá společnost pro implantologii - DGI, která toto vzdělávání organizuje patří se svými více jak 7777 členy k největším na světě.
   
Činnost ČSI se od začátku zaměřila na zahájení systematického vzdělávání a zvyšování odborné způsobilosti v oboru dentální implantologie, které u nás v té době chybělo. Proto ČSI připravila vzdělávací programy nejen pro zubní lékaře, včetně lékařů zabývajících převážně protetikou na dentální implantáty, ale i pro zubní techniky, dentální hygienistky a asistentky. Tyto programy v rámci Curricula implantologie ČSI jsou určeny nejen pro začínající lékaře, zubní techniky, dentální hygienistky a asistenky, ale i pro ty, kteří již určité znalosti i zkušenosti mají.

Pro zkušené lékaře, zubní techniky, dentální hygienistky v oboru dentální implantologie jsou určeny vzdělávací kurzy v rámci Continua implantologie ČSI.
 
Všem zájemcům o dentální implantologii jsou pak určeny Odborné implantologické kongresy ČSI, které jsou svojí tématikou zaměřeny jak na lékaře, zubní techniky, dentální hygienistky i asistentky. 
 
Hlavním cílem všech typů vzdělávání je kromě zvýšení odborné úrovně teoretické a praktické i vytvoření týmů a zvládnutí týmové spolupráce lékař – zubní technik - dentální hygienistka – asistentka.
 
Curricula implantologie ČSI jsou kvalifikovaná, ucelená a certifikovaná vzdělávání v oboru dentální implantologie pro lékaře, zubní techniky, protetiky, ale i dentální hygienistky a asistentky. Chceme, aby tato vzdělávací činnost probíhala jak na úrovni teoretické, tak především na úrovni praktické, s ohledem na nejnovější trendy při zavádění nových postupů a materiálů, které vycházejí z klinických výzkumů, vývojů i praxe s přihlédnutím k potřebám začínajících i pokročilých implantologů a zubních techniků v terénní praxi. I když v rámci kurzů budou představovány ověřené systémy, materiály, postupy a technologie různých výrobců, nebude vzdělávání firemně zatížené.

 
V rámci pokračujícího vzdělávání jsou organizovány prakticko-teoretické kurzy Contiuum implantologie ČSI, kde je dostatečný prostor věnovat se jednotlivým tématům podrobně a detailně a možnost seznamovat účastníky průběžně s aktuálními novinkami v dentální implantologii.
 
Chceme zdůraznit, že veškeré vzdělávání pořádané Českou společností pro implantologii je založeno na dobrovolnosti a není v žádném případě podmínkou pro zavádění dentálních implantátů či zhotovování protetických náhrad na implantáty. Stejně tak je určeno členům i nečlenům ČSI.

Také členství v ČSI je dobrovolné a je určeno lékařům, zubním technikům, dentálním hygienistkám, asistentkám, firmám a všem zájemcům o dentální implantologii nejen z naší republiky, ale i ze zahraničí.

Přáli bychom si, aby vám vzdělávací programy, které Česká společnost pro implantologii připravila na rok 2013, přinesli mnoho poznatků, úspěchů i příjemných zážitků při samotném vzdělávání a pomáhali vám při ošetřování vašich pacientů.
 
Se srdečným a kolegiálním pozdravem
za výbor ČSI

Prof. MUDr.Tibor Németh Dr.Sc. - prezident ČSI
Doc. MUDr. Eva Gojišová - viceprezidentka ČSI
MUDr. Jiří Hrkal - viceprezident ČSI


Curriculum implantologie pro dentální hygienistky a asistentky

Dentální hygienistky a zubní asistentky hrají v současné době výraznou úlohu v každodenní praxi. Jsou to lidé, kteří většinou jako první vstupují do kontaktu a komunikace s naším pacientem a provázejí ho po celou dobu , kdy praxe o pacienta pečuje. Podílejí se nejen na léčebně preventivní péči, ale i na organizaci chodu praxe. Jejich odborné znalosti a dovednosti spolu s příjemným vystupováním a uměním komunikovat s pacienty hrají důležitou roli pro získání a udržení pacientů. V praxi zaměřené na implantologii pak přistupují další požadavky na jejich odbornost. Ošetřování pomocí implantátů je velice náročné a vyžaduje, aby o pacienta pečoval dobře sehraný a vyškolený tým. Proto je povinností asistentek a dentálních hygienistek jít ve své činnosti a vzdělávání nad rámec běžné zubní praxe a neustále získávat a doplňovat si nejnovější poznatky v oboru dentální implantologie. 
Česká společnost pro implantologii proto přichází s možností získat základní a obecné vědomosti o implantologii i osvojit si další odborné znalosti a dovednosti v péči o pacienta ošetřeného dentálním implantáty. Curriculum implantologie nabízí formou 3 Modulů systematický přehled nejen o implantologii, operačních protokolech, zásadách hygieny a sterilizace, ale především o péči pacienta v celém průběhu implantologického ošetření a hlavně o následné péči pro dlouhodobé udržení implantátů. 

Curriculum implantologie ČSI je tedy určeno dentálním hygienistkám a asistentkám, aby se vytvořil tým lékař - zubní technik – dentální hygienistka a asistentka, který je schopný poskytnout našim pacientům vysoce kvalifikovanou a odbornou péči. 
 
MUDr. Jiří Hrkal
Viceprezident ČSI


Obecné podmínky ČSI pro absolvování 

Curricula implantologie pro dentální hygienistky a asistentky

 
Curriculum implantologie ČSI pro dentální hygienistka a asistentky trvá 1 semestr.
Obsahuje 3 dvoudenních (pátek a sobota) kurzy.
Celkem 36 vyučovacích hodin.
Studijní skupina má 20 posluchačů.
Vzdělávání je ukončeno celodenní Stáží – hospitací na akreditovaném pracovišti ČSI.
Odborný závěrečný pohovor bude ukončen vydáním Certifikátu od České společnosti pro implantologii při Stomatologické klinice 3.LF UK a FN KV v Praze.
Certifikát získá posluchač, který absolvuje celý vzdělávací cyklus a prokáže se Studijním indexem s potvrzením účastí na všech kurzech, praktických cvičeních, při Live – OP i absolvováním hospitace.

1. Přihláška - Přihláška ke Curriculum implantologie musí být podána písemně

na vytištěném formuláři ČSI a je závazná! Počet účastníků je limitován,
Celkový počet je 20 posluchačů. V průběhu 14 dnů od obdržení přihlášky obdrží zájemce písemné potvrzení o jejím přijetí.

Přihláška ke stažení na www.implantologiecsi.cz - ZDE

2. Účastnický poplatek - účastnický poplatek zaplatí účastník bankovním převodem

na číslo účtu ČSI a to ve dvou splátkách. První část ve výši 5 000 Kč pro členy ČSI a 6 000 Kč pro nečleny ČSI nejpozději 4 týdny před začátkem prvního kurzu a druhou část ve výši 4 900 Kč pro členy ČSI a 5 400 Kč pro nečleny ČSI nejpozději 4 týdny před začátkem třetího kurzu.
 
3. Odstoupení - Účastník může od účasti odstoupit ve lhůtě 6 týdnů před zahájením, a to pouze ze závažných důvodů a vždy písemnou formou, s nárokem na vrácení zaplaceného poplatku v plné výši. V termínu od 5 do 2 týdnů bude účtován storno poplatek ve výši 30% ze zaplaceného poplatku. V pozdějším termínu činí storno poplatek 50% ze zaplaceného poplatku.
 
4. Hospitace - hospitace se konají na vybraných akreditovaných pracovištích ČSI pod dozorem zkušených odborníků. Poplatek za hospitace je součástí poplatku za 3 kurzy!
 
5. Změna termínu kurzu - ČSI si vyhrazuje právo na změnu termínu kurzu nebo přednášejícího ze závažných důvodů (např. onemocnění přednášejícího) Totéž se týká i změny místa konání kurzu. ČSI bude o těchto případných změnách informovat neprodleně všechny účastníky kurzu. Nároky na odškodnění a náklady v důsledku těchto změn vůči ČSI jsou vyloučeny. Účastníkovi, který se z vážných důvodů nebude moci kurzu v daném termínu zúčastnit, bude umožněna účast v dalším cyklu kurzů.Účastník je povinen neprodleně informovat o těchto změnách ČSI.
 
6. Odvolání / přeložení kurzů - Při malém počtu zájemců si ČSI vyhrazuje odložit celý cyklus kurzů na pozdější termín nebo zrušit. V tomto případě bude zájemcům, kteří již poplatek zaplatily tento obratem vrácen. Všechny ostatní nároky vůči ČSI jsou vyloučeny.
 
7. Potvrzení o účasti - Na konci každého kurzu potvrdí přednášející účastníkovi do jeho studijního indexu účast. Stejně tak bude potvrzena účast na hospitaci a supervizi.
 
8. Závěrečné ustanovení - pro uzavřenou smlouvu s ČSI na základě těchto podmínek jsou platná právní ustanovení ČR.


Přehled témat, jejich náplň, termíny a ceny přednášek

Modul I 

Úvod do implantologie - Obecné implantologické základy 

Doba trvání - 2 dny – pátek 15.00-19.00
                              sobota 9.00-17.00

Přednášející - Prof.MUDr. T.Németh Dr.Sc
                   Doc.MUDr.E.Gojišová
                   MUDr. Jiří Hrkal


Místo konání - Výukové centrum – Stom.klinika 3. LF UK Praha

Cena – 3 300 Kč – člen ČSI
          3 800 Kč - nečlen ČSI

Náplň
- historie implantologie
- základy anatomie
- indikace a kontraindikace implantace
- implantační systémy – přehled 
- rtg techniky – význam, přehled
- základní implantologická terminologie a názvosloví
- OP přístroje, instrumentárium
- příprava pacienta před implantací – anamnéza, vyšetření, hygiena, motivace, 
   indikace a kontraindikace v implantoloii, 
- praeimplantologická diagnostika – plánování impl. ošetření, vytvoření
  optimálních podmínek pro implantaci
- základy komunikace s pacientem

Praktická cvičení - simulace Live OP u křesla, praktické používání různých
implantačních systémů, základní chirurgické nástroje potřebné pro OP, příprava
nástrojů a stolku na OP, asistence při OP

- Diskuze
- Kontrola zvládnutí látky – test


Modul II

Optimální průběh implantologického ošetření

Doba trvání - 2 dny - pátek 15.00-19.00
                              sobota 9.00-17.00

Přednášející - Prof. MUDr. T.Németh Dr.Sc.
                   Doc.MUDr. E. Gojišová
                   MUDr. Jiří HrkalMísto konání - Výukové centrum - Stom. klinika 3. LF UK Praha 

Cena - 3 300 Kč – člen ČSI
          3 800 Kč – nečlen ČSI

Náplň
- stanovení léčebného plánu v souvislosti s dent. hygienou
- pohovor s pacientem, objasnění kalkulace, souhlasné prohlášení, dotazníky
- hygienické předpisy a nařízení – zvýšený hygienický režim zubní ordinace pro OP
- příprava a průběh OP – sterilizace, dezinfekce, příprava místnosti, 
  nástrojů a přístrojů, příprava pacienta
- post operační péče
- manipulace s nástroji po OP, údržba, dezinfekce a sterilizace
- průběh operace, OP techniky – měkké a tvrdé tkáně- jejich význam, 
  augmentace, sinus lift, augmentační techniky a materiály
- komplikace před, během a po OP
- význam asistence při OP, při různých OP technikách, týmová práce, 
  zmenšení možnosti chyb
- Protetické ošetření a koncepty v implantologii
- Live OP – ukázka asistence
- Praktická cvičení – praktické ukázky a používání protetický částí různých 
  impl. systémů, různé typy otiskovacích technik
- Práce asistenky a sestry v protetické fázi implantologického ošetření
- Diskuze
- Kontrola zvládnutí látky – test

Modul III

Postimplantologická hygiena a Recall

Doba trvání - 2 dny - pátek 15.00-19.00
                              sobota 9.00-17.00

Přednášející - Prof. MUDr. T. Németh Dr.Sc.
                   Doc. MUDr. E. Gojišová
                   MUDr. Jiří Hrkal
                   Bc. J. HrkalováMísto konání - Výukové centrum – Stom. klinika 3. LF UK Praha

Cena - 3 300 Kč – člen ČSI
          3 800 Kč – nečlen ČSI

Náplň
- význam dokumentace, právní aspekty v implantologii
- možné komplikace u pacientů s implantáty
- mukositis a periimplantitis
- léčba komplikací
- význam postimplantologické péče
- individuální hygienický plán
- možnosti kontroly pacientů s implantáty – přístrojové a nástrojové 
  vybavení, přípravky
- kalkulace na hygienickou péči v implantologii
- význam týmové spolupráce a komunikace pacient-lékař-zubní 
  technik-dentální hygienistka a asistentka
- Live ukázka – kontrola implantologtického pacienta v rámci Recallu
- Praktická cvičení – hygienické postupy, metody, techniky, materiály, 
  desinfekční a léčebné přípravky, nástroje a přístroje – a jejich praktické použití
- Diskuze
- Kontrola zvládnutí látky – test

Závěrečný pohovor a certifikace

Hospitace -
1-denní stáž na akreditovaném pracovišti ČSI- aktivní účast při ošetřování impl. pacienta.
- vyšetření pacienta před implantací, plánování impal. ošetření, aktivní účast při Live-OP,
postoperační péče, poučení pacienta,účast při protetickém ošetření, aktivní účast při Racallu.

Akreditovaná pracoviště České stomatologické komory a České společnosti pro implantologii:
1. Stomatologická klinika 3.LF UK a FN KV Praha – Doc. MUDr.E Gojišová, Mgr.P. Křížová DiS.
2. HDC Kladno – MUDr. J. Hrkal, Prof. MUDr. T. Németh Dr.Sc., Bc. J. Hrkalová

Curriculum implantologie ČSI pro ZT a protetiky


Obecné podmínky pro absolvování Curricula implantologie ČSI pro ZT a protetiky

Curriculum implantologie ČSI pro ZT a protetiky trvá 3 semestry Obsahuje 4 dvoudenní (pátek a sobota) kurzy, 1 praktický dvoudenní kurz ( čtvrtek a pátek) a 1 jednodenní kurz spojeným se závěrečným pohovorem. Celkem 70 vyučovacích hodin. Studijní skupina má 15 posluchačů.
Odborný závěrečný pohovor bude ukončen vydáním certifikátu od České společnosti pro implantologii při Stomatologické klinice 3. LF UK FN KV v Praze. Certifikát získá posluchač, který absolvuje celý vzdělávací cyklus a prokáže se Studijním indexem s potvrzením účastí na všech kurzech a praktických cvičeních. K pohovoru účastník doloží zdokumentované 3 případy protetického ošetření na implantátech (rtg vyšetření před a po operaci, plán ošetření, situační model na začátku a konci ošetření včetně fotodokumentace atd.).

1. Přihláška - Přihláška ke Curriculum implantologie pro ZT a protetiky musí být podána písemně na vytištěném formuláři ČSI a je závazná! Přihláška je ke stažení na Počet účastníků je limitován.Celkový počet je 15 posluchačů. V průběhu 14 dnů od obdržení přihlášky obdrží zájemce písemné potvrzení o jejím přijetí.

2. Účastnický poplatek - účastnický poplatek zaplatí účastník bankovním převodem na číslo účtu ČSI, a to ve dvou splátkách. První část ve výši 25 000 Kč pro členy ČSI a 30 000 Kč pro nečleny ČSI nejpozději 4 týdny před začátkem prvního modulu a druhou část ve výši 24 100 Kč pro členy ČSI a 25 700 Kč pro nečleny ČSI nejpozději 4 týdny před začátkem 4. modulu.

3. Odstoupení - Účastník může od účasti odstoupit ve lhůtě 6 týdnů před zahájením, a to pouze ze závažných důvodů a vždy písemnou formou, s nárokem na vrácení zaplaceného poplatku v plné výši. V termínu od 5 do 2 týdnů bude účtován storno poplatek ve výši 30% ze zaplaceného poplatku. V pozdějším termínu činí storno poplatek 50% ze zaplaceného poplatku.

4. Změna termínu kurzu - ČSI si vyhrazuje právo na změnu termínu kurzu nebo přednášejícího ze závažných důvodů (např. onemocnění přednášejícího) Totéž se týká i změny místa konání kurzu. ČSI bude o těchto případných změnách informovat neprodleně všechny účastníky kurzu. Nároky na odškodnění a náklady v důsledku těchto změn vůči ČSI jsou vyloučeny. Účastníkovi, který se z vážných důvodů nebude moci kurzu v daném termínu zúčastnit, bude navržena náhradní varianta event. umožněna účast v dalším cyklu kurzů. Účastník je povinen neprodleně
informovat o těchto změnách ČSI.

5. Odvolání /přeložení kurzů - Při malém počtu zájemců si ČSI vyhrazuje odložit celý cyklus kurzů na pozdější termín nebo zrušit. V tomto případě bude zájemcům, kteří již poplatek zaplatili tento obratem vrácen v plné výši. Všechny ostatní nároky vůči ČSI jsou vyloučeny.

6. Potvrzení o účasti - Na konci každého kurzu potvrdí přednášející účastníkovi do jeho Studijního indexu účast.

7. Závěrečné ustanovení - pro uzavřenou smlouvu s ČSI na základě těchto podmínek jsou platná právní ustanovení ČR.


Přehled témat a jejich náplň

Modul I
Základní kurz implantologie a implantologické protetiky


Doba trvání - 2 dny
- Historie implantologie
- Anatomické základy implantologické práce
- Indikace a kontraindikace pro implatologické ošetření
- Přehled implantačních systémy – materiály,povrchy
- Základy implantologie - oseointegrace
- Význam správné a pravidelné hygieny –Recall
- Emocionální důsledky ztráty zubu
- Spolupráce zubní lékař- zubní technik- dentální hygienistka
- Základní předpoklady dlouhodobé životnosti protetických konstrukcí a náhrad
- Aktuální koncepty ošetření v implantologické protetice a rozdíly v implantologické protetice
- přehled konceptů implantologického ošetření
- Fotodokumentace
- Možnosti ošetření –přehled
- Výpočet nákladů na implantologické ošetření
- Praktické ukázky různých případů
- Praktické ukázky různých typů protetického ošetřená

Modul II
Diagnostika a plánování


Doba trvání - 2 dny
- Posouzení současné úrovně – možnosti, realita a budoucnost
- Anamnéza a vyšetření
- Význam pohovoru s pacientem- varianty ošetření, preaimpl.dg.
· Diagnostika a plánování
· Orientace a vyhodnocení RTG a 3D-CT a DVT zobrazení
· Počítačové plánování a navigace
· Zhotovení RTG a operačních šablon
· Představení různých systémů a softwarů na současném trhu
· Speciální plánování při ohraničené nabídce kosti
· Management měkkých tkání
· Otisky - Set-UP, Wax-UP

Modul III
Úvod do implantologické protetiky a CAD/CAM technologie v implantologii


Doba trvání - 2 dny
- Úvod do problematiky implantologické protetiky,zásady a pravidla v implantologické protetice
- Úspěchy a neúspěchy v implantologické protetice
- Úvod do CAD/CAM technologie v implantologii
· Představení různých systémů a materiálů
· Práce s různými systémy- praktické použití a cvičení
· Ukázky prací zhotovených na základě požadavků zubních ordinací
· Otisky, zhotovení modelů
· Novinky, vývoj a trendy v CAD-CAM technologiích
· Digitální otisky a registrace skusu

Modul IV
Protetika v implantologii 1. část – náhrada jednoho zubu, ošetření částečně ozubené a bezzubé čelisti


Doba trvání - 2 dny
- Estetika v implantologii
· Ošetření implantáty a protetika – náhrada 1 zubu, zkrácený zubní oblouk, částečně ozubená čelist – strategické implantáty, bezzubé čelisti
· Provizorní ošetření
· Okamžitá implantace, okamžité zatížení
· Augmentace
· Tkáňový managemant – tvrdé a měkké tkáně, jejich význam
· Příprava otisku a výroba modelů
· Vhodný výběr abutmentů, preparace abutmentů
· Vhodný typ suprakonstrukcí včetně provizorních protetických prací
· Snímací náhrady na implantátech
· Pevné náhrady na implantátech
· Přehled a výběr materiálů
· Praktické ukázky a cvičení na modelech

Modul V
Protetika v implantologii – 2. část - praktický kurz


Doba trvání – 2 dny
- Praktická cvičení- šroubované abutmenty
- cementované abutmenty
- Praktický výběr abutmentů – výběrový set
- Praktické zhotovení modelu pro impl. práci

praktický kurz - se koná ve výukovém centru - BEGO Training Centr - v Brémách

BEGO Training Center - Brémy 
patří mezi nejmodernější v Evropě.

Modul VI
Závěrečný kurz - závěrečný odborný pohovor – certifikace

Doba trvání – 1 den
· Význam správně vedené dokumentace v implantologii
· Právní aspekty a problematika
· Fotodokumentace a modely
· Význam pohovoru lékaře a zubního technika s pacientem
· Význam spolupráce lékař- zubní technik- hygienistka v rámci Recallu
· Management zubní ordinace a laboratoře
· Základní hygienické předpisy a normy

Závěrečný pohovor a certifikace
AKCE V RÁMCI CONTINUA

Continuum implantologie ČSI


1. Nový hybridní augmentační materiál v implantologii a stomatochirurgii – SmartBone
Termín: 6. září 2019

2. Plastická parodontální chirurgie měkkých tkání v okolí zubu a implantátu
Termín: 11. říjen 2019