Perio-Implant Curriculum
ČSI a
An-Institut für Zahnärztliche Implantologie


(„An-Institut für Fortbildung in Zahnärztlicher Implantologie und Zahnmedizin“ an der DTMD University Luxemburg)


Základní studium – Basic
Nástavbové studium – Advanced
Master – „Implantologie und Parodontologie“ – DTMD University Luxemburg


Základní studium – Basic

1. Úvod do implantologie – implantologická propedeutika

Program:

 1. den
 • Historie implantologie, aktuální stav, možnosti
 • Anatomie čelistí – jejich význam pro implantologii
 • Specifická anamnéza, předpoklady pro implantaci, úspěšnost, rizika, pohovor s pacientem, interdisciplinární spolupráce
 • Diagnostika, základy plánování, potřebný počet implantátů, mechanické a biologické aspekty, design implantátů, implantační systémy, instrumentárium – charakteristika, přednosti a nedostatky
 • Indikace a kontraindikace
 • Ošetřování rizikových pacientů v implantologii – bisfosfonátová osteonkróza, systémová onemocnění, onkologičtí pacienti…
 • Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky

Praktická cvičení  
– na modelech, zvířecích preparátech
– rozbor donesených případů účastníky
– rtg, modely…

                                

2. den

 • Hygienický koncept implantologické praxe – vyhlášky
 • Dentální hygiena – příprava pacienta před implantací, hygienická péče po operaci, péče dentální hygienistky po protetickém ošetření – základy Recallu
 • Význam správně vedené dokumentace, informovaný souhlas pacienta, soudní aspekty
 • Základy topografické anatomie, základy a význam RTG technik v implantologii
 • Chirurgická propedeutika – základy topografické anatomie, základy a význam RTG technik v implantologii
 • Základní chirurgické instrumentarium, rozšířené chirurgické instumentárium, přístrojové vybavení implantologické praxe
 • Význam asistence v implantologii
 • Základy vedení řezu, šicí materiál a šicí techniky
 • Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky
 • LIVE OP – implantace Lasak

Praktická cvičení
– na modelech, zvířecích preparátech
– rozbor donesených případů účastníky
– rtg, modely…

                            

2. Jednotlivý implantát – integrace implantologie do praxe

Program:

 1. den
 • Problematika jednoduché implantace jednotlivých implantátů
 • Diagnostika, plánování pozice jednotlivých implantátů
 • Vedení řezu u implantace jednoho implantátu
 • Implantace z časového hlediska
 • Augmentace u jednotlivého implantátu bone splitting, bone spreading a bone condensing 
 • Provizorní a definitivní protetické ošetření sólo implantátu

2. den

 • Praktický průběh implantace, organizace praxe před a po implantaci
 • Okamžitá implantace v estetické zóně
 • Estetické aspekty měkkých tkání u jednoho implantátu – provizorní a definitivní protetické ošetření sólo implantátu
 • Základy Recallu a DH u jednotlivého implantátu
 • Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky

LIVE OP – ukázka naplánování a vlastní jednoduché implantace

Praktická cvičení na modelech a zvířecích preparátech

3. Úvod a základy parodontologie, ATB a anestézie

Program:

 1. den
 • Anestezie v implantologii
 • ATB v implantologii
 • Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky

2. den

 • Anatomie, struktura a biologie parodontu
 • Etiologie, patologie a epidemiologie onemocnění parodontu
 • Imunologické, genetické a mikrobiologické aspekty onemocnění parodontu
 • Diagnostika, klasifikace onemocnění parodontu
 • Souvislosti mezi onemocněním parodontu a celkovými onemocněními
 • Základní koncepty ošetřování onemocnění parodontu
 • Problematika paro vs. endo vs. implatologie
 • Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky

Praktická cvičení na modelech a zvířecích preparátech

4. RTG – diagnostika a základy plánování, principy pasivní a aktivní navigace

Program:

 1. den
 • Základy rtg technik v implantologii – přehled a indikace 
 • Úvod do CT technologií v implantologii a Computer Aided Surgery
 • Teoretické základy digitální CB CT
 • Plánování v implantologii – měření vzdáleností, úhlů, denzity kosti, orientační plánování pozic implantátů

LIVE OP

Praktická cvičení – zhotovení CB CT scanu, vyhodnocení a typy zobrazení 

2. den

 • Základy a principy Computer Guided Surgery
 • Plánovací softwary, software s možností plánování a výroby OP šablon
 • Základy „řízené – guided“ a „navigované – navigated“ implantace 
 • Plánování přesných pozic implantátů, plánování a zhotovení OP šablon 

Live OP
Praktická cvičení – pasivní a aktivní navigace

5. Základy augmentace tvrdých tkání

Program:

 • Význam tvrdých tkání v implantologii
 • Principy osseointegrace a hojení kostí
 • Příčiny nedostatku tvrdých tkání
 • Implantace a augmentace z časového hlediska
 • Augmentační materiály
 • Augmentační metody a postupy
 • Jednoduché augmentace

LIVE OP

Praktická cvičení – Socket preservation, ridge preservation, bone condensing, bone spreading

6. Management měkkých tkání, parodontologické aspekty a základy nechirurgické (konzervativní) léčby

Program:

 • Základy managementu měkkých tkání v implantologii a parodontologické aspekty v implantologii
 • Principy a průběh hojení měkkých tkání
 • Vztah mezi plánováním implantátů a estetikou (průměr implantátu, pozice implantátu, biologická šíře, gingivální biotyp a genotyp)
 • Obnažení implantátu, vhojovací válečky tvarovače gingivy, individuální vhojovací válečky, abutmenty a individuální abutmenty
 • Preventivní opatření pro udržení měkkých a tvrdých tkání
 • Současné koncepty a možnosti konzervativní (nechirurgické) léčby parodontu
 • Medikamentózní léčba
 • Význam a vedení Recallu u pacientů s onemocněním parodontu

LIVE OP

Praktická cvičení – obnažení implantátu, zavedení vhojovacích válečků….

Rolllappentechnika, Mini-Rolllapentechnika…

 7. Základy implantologické protetiky

Program:

 • Základní principy protetického ošetření na implantáty
 • Typy náhrad nesených implantáty – fixní náhrady (cementované, šroubované) hybridní náhrady
 • Provizorní náhrady na implantátech
 • Definitivní náhrady na implantátech
 • Metody otiskování v implantologii
 • Zhotovení modelů a laboratorní postupy zhotovení náhrad nesených implantáty

 LIVE OP

 Praktická cvičení na modelech:

 •  otiskování otevřenou metodou, uzavřenou metodou

  8. Základy parodontální chirurgie

Program:

 • Indikace a OP techniky v parodontologii
 • Typy laloků a lalokové techniky
 • Částečně mobilizovaný mukoperiostální lalok
 • Plně mobilizovaný mukoperiostální lalok
 • Gingivektomie, gingivoplastika
 • Kostní chirurgie v parodontologii
 • Apikálně posunutý lalok
 • Klínovité defekty, tuber plastiky
 • Náhradní materiály měkkých tkání

LIVE OP

Praktická cvičení – lalokové techniky na zvířecích preparátech

Závěrečný pohovor s certifikací

Nástavbové studium – Advanced

1. Mukogingivální plastická parodontologická chirurgie

Program:

 • Furkace – ošetření furkací a regenerativní terapie
 • Diagnóza a prognózy ošetření
 • Indikace a kontraindikace, plastika furkací, premolarizace, hemiextrakce
 • GTR pomocí resorbovatelných a neresorbovatelných membrán, „tekuté membrány“
 • BMP – proteiny a růstové faktory (GF)
 • Recesy – ošetření paro-recesů, etiologie, patogeneze, diagnostika, klasifikace
 • Indikace a kontraindikace krytí recesů
 • Krytí recesů posunutým lalokem a subepiteliálním pojivovým transplantátem
 • Excize retních uzdiček a tvářových vazů
 • Speciální aspekty následné péče
 • Ošetření a řešení komplikací

Praktická cvičení na modelech a zvířecích preparátech

2. Komplikace implantologického ošetření a mukogingivální a paro-chirurgie

Program:

 • Mucositis a periimplantitis
 • Ostatní možné komplikace implantologického ošetření
 • Chirurgická terapie periimplantitis
 • Léčba komplikací v paro-chirurgii
 • Základy paro-ošetření u implantátů
 • Moderní parodontologie v praxi:

–  moderní diagnostika
–  ošetřování (ATB, probiotika…)
–  mikrochirurgický koncept ošetření
–  následná péče

LIVE OP

Praktická cvičení: na modelech a zvířecích preparátech

3. Augmentace II

Program:

 • Problematika augmentace měkkých a tvrdých tkání
 • Sinus Lift
 • Rozsáhlé 3D augmentace – materiály, metody, postupy a možnosti

LIVE-OP

Praktická cvičení na modelech a zvířecích preparátech

4. Implantologická protetika II

Program:

 • Koncept: stanovení individuálního plánu ošetření u pacienta
 • Estetické aspekty implantační protetiky
 • Otiskovací techniky – od intraoperativních otisků po individualizované otiskovací pilíře
 • Důležitost vysoce kvalitních provizorních náhrad, vytvoření optimálního Emergence Profile
 • CAD/CAM technologií zhotovené abutmenty a suprastruktury
 • Přehled aktuálních vysoce kvalitních keramik a kompozit
 • Design keramických konstrukcí – chipping – problém
 • Komplexní péče o pacienty
 • Ošetření bezzubé čelisti
 • Podrobné postupy z pohledu zubaře a zubního technika (třmeny, kulové attachementy, teleskopy..)
 • Protetické komplikace – jejich prevence, zmírnění, eliminace a řešení

Závěrečný pohovor s certifikací

Master – „Implantologie und Parodontologie“ – DTMD University Luxemburg

14 Module

B   Basis – 4 Module
S   Spezialisierung – 10 Module
P   Prüfung
2 formy výuky
Pr prezenční modul / přednášky)
eL eLearning modul

Ukončeno akademickým titulem: Master of Science (MSc.)