Doc. MUDr. Eva Gojišová, CSc. je přednostka Stomatologické kliniky na 3.LF UK a FNKV v Praze. Od r. 1991 vede výuku posluchačů všeobecného lékařství na 3. LF UK v oboru stomatologie, a to českých, tak zahraničních studentů. Je zakladatelem, odborným garantem a vedoucím pedagogem bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Dentální hygienistka – 3 leté prezenční studium, které bylo akreditováno v r. 2008.